Voor Hunter & Van Twist staat veiligheid thuis en op de werkvloer altijd voorop zeker in deze tijden van het Corona (COVID-19) virus.
Echter omwille van te nemen preventieve maatregelen hebben we onze bedrijfsvoering moeten aanpassen.

Omdat noodstroom een 24/7 noodzaak is, zorgen wij ervoor dat u op dezelfde manier als voorheen van onze diensten gebruik kan maken. Onze interne en ondersteunende diensten zijn zoveel mogelijk overgeschakeld op thuiswerken maar onze focus ligt steeds op het verzekeren van onze business continuïteit en dienstverlening!

Inspecties, onderhoud en interventies kunnen niet vanop afstand uitgevoerd worden. We zullen er dus voor zorgen dat in de mate van het mogelijke alle werkzaamheden tijdig en met de best mogelijke voorzorgen worden uitgevoerd met aandacht voor de gezondheid van uw en onze medewerkers. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over hoe veilig te werken (regelmatig handen wassen met water en zeep, afstand houden, niet in groep werken, geen hand geven, bij ziektesymptomen thuis blijven,…). Al onze overige bedrijfsactiviteiten proberen we in deze moeilijke tijd te laten door gaan.

Wij volgen verder strikt het advies van de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid op. Indien u specifieke vragen heeft rond de uitvoering of planning van onze diensten kan u steeds terecht bij uw vaste contactpersonen.

Algemene informatie over het coronavirus is terug te vinden op www.info-coronavirus.be van de FOD Volksgezondheid

We blijven onze verantwoordelijkheid voor uw en onze veiligheid opnemen.


Pour Hunter & Van Twist, la sécurité à la maison et au travail est toujours primordiale, en particulier en ces temps de virus Corona (COVID-19).

Cependant, en raison de mesures préventives à prendre, nous avons dû ajuster nos opérations commerciales. Parce que alimentation électrique de secours est une nécessité 24/7, nous nous assurons que vous pouvez utiliser nos services de la même manière qu’auparavant. Nos services internes et le support ont été commutés au travail à domicile autant que possible, mais notre objectif est toujours d’assurer la continuité et le service de notre entreprise!

Les inspections, la maintenance et les interventions ne peuvent être effectuées à distance. Nous veillerons donc à ce que, dans la mesure du possible, tous les travaux soient effectués dans les délais et avec les meilleures précautions possibles, en veillant à la santé de vous et de nos employés. Nos employés sont informés sur la façon de travailler en toute sécurité (se laver les mains régulièrement avec du savon et de l’eau, garder une distance, ne pas travailler en groupe, ne pas se serrer la main, rester à la maison avec des symptômes de maladie, etc.). Nous essayons de poursuivre toutes nos autres activités commerciales pendant cette période difficile.

Nous suivons également strictement les conseils du SPF Affaires intérieures et du SPF Santé publique. Si vous avez des questions spécifiques sur la mise en œuvre ou la planification de nos services, vous pouvez toujours contacter vos interlocuteurs réguliers.

Des informations générales sur le virus Corona sont disponibles sur www.info-coronavirus.be  du SPF Santé Publique

Nous continuons à assumer la responsabilité de votre et de notre sécurité.